עוד אפשרויות

Google translateGoogle translate
RSSמאמרים וחדשות RSS
קישור לעמוד זהLinkback
גרסא להדפסהגרסא להדפסה
del.icio.usשמירה ב del.icio.us
DIGGהמלצה ב-DIGG

 מצלמת דרך של MIO: פתיחת קופסא שתהיה שלכם

28/04/2019 - 10:30


עמוד הקודם: הקדמה | המאמר המלא

 
 
 

תקנון

1. עורכת התחרות

קבוצת HT (הכוללת את האתרים Hometheater.co.il, htmobile.co.il, htmag.co.il, htisrael.co.il, userit.co.il, htcafe.co.il) (להלן - "עורכת התחרות")
התחרות נערכת בשיתוף חברת Ronlight (היא נותנת הפרס).

2. התחרות

קבוצת HT מזמינה את הגולשים להעלות הודעה בשרשור התחרות, בה יכתבו משפט ו/או סיפור קצר המתאר כיצד מצלמת דרך עזרה להם (להלן - "הפוסט") ובו שילוב האותיות "מיו" ברצף. הפוסט יועלה בתגובה לשרשור הכרזת התחרות/פתיחת קופסא של המצלמה. מבין כל הפוסטים שיועלו ייבחר הפוסט המנצח על ידי ועדת שיפוט אשר תורכב מחברי הנהלה באתרי קבוצת HT. בנוסף ייבחרו שני פוסטים נוספים כמקום שני ושלישי שישמשו כעתודה בלבד. 

מובהר כי מטרתה העיקרית של התחרות היא הנאתית לרווחת גולשי האתר וכן לקידום הקבוצה והעלאת מודעות.

הפרס: מצלמת דרך מסוג MIO C238 של חברת מיו על ידי היבואנית רונלייט ובאחריותה

3. תוקף ופרשנות

במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים על התחרות יגברו הוראות התקנון לכל דבר ועניין.

4. תנאי השתתפות ואחריות המשתתף

4.1 בתחרות זכאי להשתתף מי שרשום באתרי קבוצת HT תחת פרטי זיהוי אמיתיים ונכונים, שהוא מעל לגיל 18, לרבות שם מלא וטלפון עדכניים, ובתנאי שלא נאסרה עליו ההשתתפות לפי הקבוע בסעיף 6 לתקנון זה (להלן - "המשתתף")


4.2 המשתתף אחראי באופן מלא ומוחלט לפוסט המועלה על ידו, ומתחייב כי אין בפרסומו ו/או העלאתו לאתר ו/או מסירתו לעורכת התחרות כדי לפגוע בצד שלישי כלשהו, לרבות לפי חוקי הגנת הפרטיות, זכויות יוצרים ואיסור לשון הרע ו/או כל חוק אחר במדינת ישראל.


4.3 המשתתף מצהיר ומתחייב על נכונות העובדות והמצגים הנזכרים בפוסט וכי אין בתוכן הפוסט כל הטעיה או מניפולציה או דיווח לא הוגן.

4.4 המשתתף אחראי מלא לכל נזק אם וכל שייגרם כתוצאה מפרסום הפוסט.

4.5 פרטי המשתתף שיימסרו על ידו לצורך רישום לתחרות יחייבו אותו לכל דבר ועניין ונכונות הפרטים שנמסרו יהיו באחריותו הבלעדית של המשתתף. למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי עורכת התחרות בעניין זה. עורכת התחרות תהיה פטורה מלבדוק את נכונות הפרטים ותוכן הפוסט ובכל מקרה לעורכת התחרות תהיה הזכות המלאה להסיר ו/או לערוך את הפוסט של המשתתף כראות עיניה.

4.6 כל גולש יוכל להעלות עד פוסט אחד ביום עבור כל יום בתקופת התחרות ובכל פוסט סיפור אחד בלבד.

5. תקופת התחרות

תקופת התחרות הינה החל מתאריך 28/4/19 שעה 10:30 ועד לתאריך 5/5/19 שעה 11:00 (מועד סיום התחרות). פוסטים שיפורסמו שלא בטווח המועדים המצויינים, לא ייחשבו כלל ו/או יוסרו. עורכת התחרות יכולה לקצר את מועד התחרות או להאריכו והכל לפי שיקול דעתה.

6. איסור השתתפות

לא ישתתפו בתחרות חברי המערכת של עורכת התחרות (מנהלים, עורכים, אחראי קטגוריות ו/או אחראי תחום) ו/או עובדי חברת Ronlight, מנהליהם, ובני משפחותיהם. 
ההשתפות מותרת לחברים בעלי תארים מוכרים באתרי קבוצת HT שהינם כתבים וגורואים.

7. ועדת השיפוט


7.1 ועדת השיפוט תכלול ארבעה נציגים של מערכת קבוצת HT.

7.2 למען הסר ספק יובהר כי ועדת השיפוט אינה מחויבת לבחור בזוכה כלשהו והיא אף יכולה להימנע מבחירה כלשהי בזוכה ו/או בזוכים כלשהם.

7.3 ועדת השיפוט לא תהא מחויבת לבחור בזוכים על פי דיני המכרזים ו/או החוזים.

7.4 הבחירה בזוכה תיעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת השיפוט, וללא צורך בנימוק החלטתה, לרבות בעריכת הגרלה לבחירת הזוכים ולמשתתפים ו/או לאחרים מטעמם לא תהא שום זכות ערעור על החלטת ועדת השיפוט.

7.5 מובהר כי החלטות השופטים לעניין בחירת הזוכים הן סופיות ובבחינת הכרעה ו/או הערכה כאמור בסעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג 1973.

7.6 במקרה בו לא תתאפשר בחירה חד משמעית, בשוויון קולות ו/או בשיקול דעתה הבלעדי של ועדת השיפוט,תתבצע הגרלה בין הפוסטים שהגיעו לשוויון קולות.

8. תנאי הגשת הסיפור

8.1 כל משתתף זכאי לרשום פוסט אחד ביום בשרשור התחרות ובו סיפור אחד בלבד בנושא "כיצד מצלמת דרך עזרה או היתה עוזרת לי במצב מסויים שנקלעתי אליו" 

בנוסף, כתנאי להשתתפות בתחרות, על כל משתתף להשתמש, לפחות פעם אחת בסיפור שלו בשילוב האותיות "מיו" בתוך מילה. לצורך הדוגמא בלבד - "מיוחד", "מיותר", מיותם" ועוד...

8.2 במידה ומשתתף רשם בפוסט אחד יותר משני סיפורים, יילקח בחשבון רק הסיפור הראשון. במידה ורשם המשתתף שני פוסטים או יותר ביום, ילקח בחשבון רק הפוסט הראשון באותו היום. כל פוסט שיירשם מחוץ לשרשור התחרות לא יילקח בחשבון.

8.3 ניתן להוסיף תמונות או כל דבר אחר שיכול להוסיף לסיפור או להוסיף לו נופך אמיתי וכך יגדלו סיכוייו.

8.4 אין להגיש סיפורים שיש בהם פגיעה בזכות יוצרים או זכות כלשהי אחרת, פגיעה בשמו הטוב של אחר, בעלי גוון פוליטי/גזעני וכיוצ"ב, סיפורים פוגעניים ו/או בלתי חוקיים. סיפורים כאלה לא יילקחו בחשבון ו/או יוסרו מהתחרות.

9. אופן בחירת הזוכה והפרס לזוכה

9.1 חברי ועדת השיפוט יבחרו את הזוכה מתוך כל הפוסטים שפורסמו לצורך התחרות ושעומדים בתנאי הסף כולם. 

9.2 חברי ועדת השיפוט יבחרו בנוסף למקום הראשון גם מקומות שני ושלישי שישמשו כעתודה בלבד במקרה והזוכה הראשון ייפסל או יוותר על הפרס מסיבה כלשהי.

9.3 ככל שלא היתה תמימות דעים בקרב ועדת השיפוט לגבי מקום כזה או אחר או לפי שיקולה הבלעדי של ועדת השיפוט, תבצע הועדה הגרלה בין הפוסטים שהגיעו לשלב האחרון ולמצב השוויון.

9.4 אין לועדת השיפוט כל מחוייבות לקבוע ולבחור בפוסט מסויים ויכולה היא להעביר את ההחלטה לגולשים ו/או לבצע הגרלה והכל כפי ראות עיניה.

9.5 בסמכות ועדת השיפוט, גם לאחר שנפתח סקר גולשים, לבטל את הסקר במידה ונראה שהיה ניסיון לשבשו, לרמותו או מכל סיבה אחרת. במקרה כזה, תודיע על כך ועדת השיפוט ותבחר בעצמה את הזוכים.

9.6 מובהר כי במידה וייפסל אחד מהזוכים או לא יגיע לאסוף את הפרס ויפורסם דבר פסילתו והכרזה על הזוכה הבא, לא יוכל הזוכה הקודם לקבל עוד את הפרס.

9.7 הזוכה יקבל הודעה טלפונית על זכייתו בהתאם לפרטי ההתקשרות שמסר בעת רישומו לאתרי עורכת התחרות. במידה ואין לעורכת התחרות את פרטי הזוכה, תיעשה אליו פנייה ויידרש להשלים את הפרטים הנדרשים בתוך 48 שעות לצורך אישור זכייתו.

9.8 לצורך מימוש וקבלת הפרס על הזוכה למסור את כתובתו לצורך משלוח הפרס אליו או להגיע למשרדי עורכת התחרות או לכל מקום אחר שיתבקש להגיע אליו על מנת לקבל את הפרס והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת התחרות.


9.9 מובהר כי עורכת התחרות לא תהא אחראית לטיב ו/או מימוש הפרס בשום צורה. הפרס ניתן על ידי חברת רונלייט והיא האחראית לטיבו כאילו נרכש ישירות על ידה.

9.10 הפרס הוא אישי, אינו ניתן להעברה, ויוענק אך ורק לזוכה שעמד בכל תנאי התחרות והתקנון.

9.11 הפרס אינו ניתן להמרה על ידי הזוכה בכסף או בשווה כסף או בפרס או במוצר אחר שלא כמפורט בתקנון. לעורכת התחרות ו/או לחברת רונלייט נתונה הזכות להחליף את הפרס בפרס שווה ערך אחר.

9.12 יודגש כי משתתף לא יהיה זכאי לקבל כל תמורה בכסף ו/או בשווה כסף בגין התכנים שיועלו על ידו במסגרת התחרות, לבד מן הפרס לזוכה כמתואר לעיל.

9.13 לא נאסף הפרס ע"י זוכה כלשהו במועד שנקבע, מסיבה כלשהי, בין מרצונו ובין שלא רצונו, תפקע זכותו לפרס לכל דבר ועניין.

10. זכייה פסולה

במקרה שהזכיה הושגה בדרך של עבירה, זיוף מרמה או במעשה כלשהו שלא כדין ו/או שלא עפ"י הוראות התקנון ו/או לאחר הצגת מצגים לא נכונים ברישום לתחרות, תהיה עורכת התחרות רשאים לבטל את הזכייה לכל דבר ועניין ו/או לדרוש את שווי הפרס מאת הזוכה כאמור במידה והפרס נאסף על ידו.

11. קידום מכירות וויתור על זכויות

עורכת התחרות רשאית לעשות שימוש לצורכי קידום מכירות, פרסום ויחסי ציבור בכל חומר הנוגע לתחרות וקיומה, לרבות בשמות המשתתפים ותכני הפוסטים, לפרסם בעיתונים ו/או באמצעי תקשורת אחרים, לפי שיקול דעתה ובמועד שתבחר לכך.

השתתפות בתחרות מהווה הסכמה מצד המשתתפים לאמור לעיל והמשתתפים מסכימים לשתף פעולה עם עורכת התחרות למטרות הנ"ל.

בנוסף, כל משתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או זכות שיש או תהיה לו בקשר לסיפורים שהוגשו על ידו. כל משתתף שרשם את הפוסט שלו בשרשור התחרות מוותר על כל זכויותיו בקשר לשם זה ומעניק אותם באופן בלעדי לעורכת התחרות ולא תהיה לו כל דרישה, כספית ו/או אחרת בקשר לכך.

מובהר כי עורכת התחרות יכולה לעשות כל שימוש עתידי שתרצה בשמות שהוצעו ו/או שזכו אף מבלי לתת קרדיט למציעו.

13. הפסקת התחרות

עורכת התחרות רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את התחרות בכל עת, מכל סיבה שהיא, לרבות בשל קשיים טכניים או גורמים אחרים אשר לא יאפשרו או יכבידו על קיומה.

במקרה כזה תינתן הודעה למשתתפים בתחרות ותפורסם הודעה על כך באתר. פרס שלא היה לו זוכה ו/או שלא חולק מכל סיבה שהיא עד לאותו מועד - יפקע ולמשתתפים ו/או למי מטעמם לא תהיה כל טענה או דרישה בשל כך לעורכת התחרות.

14. תקנון התחרות ודחיית מועדים

לעורכת התחרות נתונה הזכות לשנות הוראות תקנון זה, בכל עת, , מכל סיבה שהיא, ו/או להמיר את הפרס לזוכה בפרס שווה ערך, ולמשתתפים ו/או מי מטעמם לא תהיה כל טענה או דרישה בשל כל אחת מאלו לעורכת התחרות.

15. לשון זכר ונקבה

לשון זכר בתקנון ובתחרות גם לשון נקבה במשמע.

 
< עמוד הקודם: הקדמההמאמר המלא


עוד מ: elihaboosh
תגיות

דירוג הכתבה

דירוג ממוצע:

5.0

בהקשר זה

 עוד על אתרי הטכנולוגיה


המאמר הפופולרי ביותר בתחום אתרי הטכנולוגיה:
Be – הנתב החדש של בזק
תקנון / תנאי השימוש באתר צור קשר / contact us כל הזכויות שמורות לקבוצת ht